Jak zvládnout autoškolu

Informace k úspěšnému zvládnutí kurzu autoškoly

1) Výuka a výcvik

  • Provádí se formou individuálního studijního plánu (ISP nebo také dálkový výcvik).
  • Jsou stanoveny jen povinné konzultace a minimální počet hodin praktického výcviku.
  • Důraz je kladen na samostudium.
  • Neučit se jen formou testů a testových otázek, ale je zapotřebí si nejdříve přečíst učebnici, případně související zákony anebo si vyhledat informace na internetu. Použít všechna dostupná média.
  • Cvičné testy provádět až po důkladném seznámení s teorií k ověření znalostí.
  • Nebojte se svého učitele zeptat na to co Vám není jasné. Je tu od toho, aby Vám to vysvětlil.
  • Před zahájením praktického výcviku s vozidlem v běžném provozu, má autoškola právo ověřit si teoretické znalosti. Ověření se provádí zpravidla testem.
  • Domluvené a naplánované hodiny jsou závazné. Pokud se nebudete moci naplánované hodiny zúčastnit, je zapotřebí se co nejdříve z této hodiny omluvit. Neomluvené absence mohou být ze strany autoškoly sankcionovány dle ceníku. Je zapotřebí si uvědomit, že výcvik dělá hodně lidí a Vaši naplánovanou hodinu, která nebyla uskutečněna, mohl využít někdo jiný. Zbytečně se pak u všech prodlužuje doba výcviku.

2) Platba kurzovného

Kurzovné je možné hradit po zálohách anebo uhradit celou částku jednou platbou. Do prvních hodin praktického výcviku by měla být uhrazena polovina dohodnuté částky kurzovného. K ukončení výcviku musí být kurzovné plně uhrazeno. Preferovaný způsob platby je bezhotovostní na běžný účet. Kurzovné je možné platit i hotově. Nepřijímáme platební karty.

3) Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška není součástí výcviku. Okamžikem ukončení výcviku je žák přihlašován na zkoušky. Zkoušky plánuje zkušební komisař v součinnosti s autoškolou. Za provedení zkoušky se platí poplatek. Tento poplatek není součástí kursovného, pokud se autoškola s žákem nedohodla jinak. Poplatek za zkoušku musí být uhrazen s předstihem. Doklad o zaplacení zkoušky žák odevzdá autoškole a ta jej spolu s dalšími doklady předá v den zkoušky zkušebnímu komisaři. Pokud poplatek za zkoušku nebude včas uhrazen, nebude moci uchazeč zkoušku vykonat. Poplatek se platí v pokladně na staré radnici v úředních hodinách úřadu. Poplatek se platí hotově nebo platební kartou.

Radnice MěÚ Mariánské Lázně -pokladna, kde je třeba uhradit poplatek za zkoušku.

Poplatek za zkoušku:

První zkouška 700,- Kč
Opakovaí test 100,- Kč
Opakovaí jízda 400,- Kč

Úřední hodiny pokladny:

pondělí a středa 08:00 - 12:00
12:30 - 17:00
pátek 08:00 - 12:00

Adresa
Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně

Pokud je některá z části zkoušek hodnocena neprospěl, tak ode dne vykonání první zkoušky začíná běžet lhůta 6 měsíců, do kdy musí být zkouška řádně vykonána. Po uplynutí této doby již není možné zkoušku vykonat bez absolvování nového výcviku v autoškole. Opakovací zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dní. Termín opakovací zkoušky stanovuje zkušební komisař v součinnosti s autoškolou.

Zkouška se uskutečňuje na detašovaném pracovišti městského úřadu, které se nachází u nákupního centra Kaufland.

Adresa úřadu je Chebská 252/14, 353 01 Mariánské Lázně.